ESF project ‘Aan het werk in de arbeidsmarktregio Zwolle’

Met dit ESF project van de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek wordt een vervolg gegeven aan de regionale afspraken die zijn gemaakt.
In dit project staan de volgende doelstellingen centraal:

 • de bestrijding van jeugdwerkloosheid
 • het vergroten van de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing
 • de maatschappelijke participatie van statushouders

De doelstellingen worden nagestreefd door het uitvoeren van re-integratieactiviteiten die gericht zijn op het ondersteunen van een brede doelgroep naar werk. Het betreft:

 • niet-uitkeringsontvangers
 • jongeren tot 28 jaar
 • 50+ers
 • mensen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben
 • arbeidsbelemmerden
 • statushouders

Bij de uitvoering van de activiteiten staat centraal dat de uitgangspositie van de doelgroep naar de arbeidsmarkt wordt versterkt. De activiteiten worden uitgevoerd door de 12 gemeenten waarbij het intensief ondersteunen van de cliënt (maatwerk) en het samenwerken met werkgevers centraal staat.

De gemeente Zwolle is penvoerder voor dit project. Het project heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. Het is verlengd met 6 maanden. De einddatum is nu 30 september 2019. Uiterlijk 1 januari 2020 moet de BSN slotrapportage ingediend zijn alsmede de einddeclaratie. De totale geraamde projectkosten die hiermee gemoeid gaan, zijn € 4.220.000,- en het maximale subsidiebedrag is € 2.110.000.- voor de Arbeidsmarktregio Zwolle.

De ESF-werkzaamheden die ten behoeve van het project/ESF-deelnemers worden uitgevoerd en verantwoord zijn:

 • Kennismakingsgesprek/intakegesprek
 • Opstellen en bijwerken interne mededeling
 • Begeleiden bij het verkrijgen van werk/re-integreren van cliënt
 • Regievoering gedurende re-integratietraject (in geval van inzet externe re-integratie)
 • Gesprekken/afstemming over (de voortgang van) het traject